Регламент роботи виконавчого комітету


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням виконкому селищної ради
Від 11 лютого 2011 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ виконавчого комітету Лазурненської селищної ради

1. Загальні положення.
2. Відповідно до Конституції України , Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в інтересах функції і повноваження, є селищна рада .
3. Виконавчу владу у селищі здійснює виконавчий комітет , який є місцевим органом виконавчої влади.
3.Виконавчий орган селищної ради є підконтрольним і підзвітним Лазурненській селищній раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.
4. Виконавчий комітет селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,іншими нормативно-правовими актами , цим регламентом.
5. Цей регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету Лазурненської селищної ради.
6.Розгляд у виконавчому комітеті усіх питань, що належать до його компетенції , зокрема делегованих повноважень провадиться на засіданні виконавчого комітету.
Лазурненська селищна рада інформує громадкість про свою діяльність.
7. Висвітлення діяльності виконавчого комітету здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
8. Розподіл функціональних обов”язків працівників виконавчого комітету проводить селищний голова не пізніше одного місяця з дня прийняття працівника на роботу.

Планування роботи виконавчого комітету.

10.Робота виконавчого комітету Лазурненської селищної ради проводиться за перспективними(річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними місячними ) планами, які затверджується селищним головою. Контроль за виконанням планів роботи покладено на секретаря виконкому Лазурненської селищної ради.
11.Планування роботи виконавчого комітету здійснюється з метою створення умов для підготовки вирішення питань.
12.Формування планів здійснюється секретарем виконкому на 1 число кожного місяця за пропозиціями спеціалістів виконавчого комітету
13.Плани роботи виконавчого комітету передбачають заходи , спрямовані на реалізацію державної політики, виконання Конституції України , Законів України , актів Президента України , Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня , державних та регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, здійснення інших наданих державою повноважень.
14.До планів роботи виконавчого комітету включаються :
-актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території селища , розв’язання проблем у соціальній сфері, які потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету Лазурненської селищної ради;
-рішень виконкому , хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
-затвердження заходів , проведення яких потрібно схвалити на засіданні виконавчого комітету. Основні організаційно- масові заходи , проведення яких забезпечується виконкомом селищної ради або за його участю
15.Плани роботи повинні містити питання:
-аналіз роботи виконавчого комітету , відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямків подальшої роботи;
-діяльність установ , які підпорядковані виконавчому комітету Лазурненської селищної ради, робота яких потребує розгляду на засіданні виконавчого комітету.
16.У планах роботи виконавчого комітету визначається конкретна посадова особа ,спеціаліст виконавчого комітету , член виконавчого комітету, які відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх виконання..
17.Контроль за виконання планів роботи виконавчого комітету здійснюється секретарем виконкому Лазурнеської селищної ради.

Організація роботи апарату виконавчого комітету .

18.Апарат виконавчого комітету Лазурненської селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:
-опрацьовує документи, що надходять до виконавчого комітету селищної ради, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень селищного голови;
-здійснює опрацювання проектів рішень, за дорученнями селищного голови;
-здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень виконкому ;
-за дорученням селищного голови проводить аналіз роботи установ , підпорядкованих виконавчому комітету Лазурненської селищної ради та готує пропозиції щодо вирішення актуальних питань та питань соціального та культурного розвитку на території селища;
-організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до виконкому селищної ради, контролює вирішення порушених в них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них , розробляє пропозиції,спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і звернення громадян;
-вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників ;
-забезпечує належне ведення діловодства;
-виконує інші функції, відповідно до законодавства за дорученням селищного голови;
-залучає спеціалістів підприємств,установ, організацій органів місцевого самоврядування і об”єднань громадян (за погодженням) до вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції , одержувати в установленому порядку від них інформації, документи та інші матеріали , необхідні для виконання покладених на нього завдань;
-проводить разом із спеціалістами селищної ради аналіз соціально-економічного, суспільно-політичного становища в селищі ;
-розробляє та вносить пропозиції щодо поліпшення соціального , економічного та культурного стану на території селища;
-здійснює матеріально- технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету селищної ради;
-забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративній будівлі виконкому селищної ради.
19.Організація роботи апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту .

Кадрова робота

20.Організацію кадрової роботи апарату Лазурненської селищної ради здійснюється інспектором з кадрової роботи .
21.Прийняття на державну службу до апарату виконкому селищної ради здійснюється в установленому законодавством порядку.
22.Селищний голова, головний бухгалтер організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
23.Прийняття працівників на роботу до апарату виконкому селищної ради на посади , що не віднесені до категорій посад державних службовців , та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.
24.У виконкомі селищної ради створюється резерв кадрів , який підлягає щорічному перегляду та затвердженню у визначеному порядку. З особами, зарахованими до кадрового резерву проводиться робота , спрямована на підвищення її діловій кваліфікації , необхідної для роботи на відповідних посадах.
25.На кожного працівника , прийнятого на посаду до виконкому селищної ради оформлюється особова справа , згідно з встановленими вимогами.
26.З метою підвищення ефективності діяльності службовців та відповідальності за доручену справу один раз на три роки посадові особи місцевого самоврядування проходять атестацію , під час якої оцінюються результати роботи , ділові та професійні якості , виявлені працівниками при виконанні службових обов”язків , визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях.
27.У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання службовцями , покладених на них завдань та обов”язків , відповідно до посадових інструкцій.
28.Селищний голова розглядає та вносить пропозиції щодо нагородження Почесною грамотою голови районної державної адміністрації, Почесною грамотою голови районної ради та заохочення працівників виконавчого комітету селищної ради , підприємств , установ , організацій , що належать до сфери її управління.
29. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на селищного голову , головного бухгалтера та інспектора з кадрової роботи.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконання.

30.Організація роботи з документами у виконкомі Лазурненської селищної ради здійснюється в порядку , передбаченому інструкцією з діловодства . що затверджується селищним головою відповідно до Примірної інструкції з діловодства . затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 ( офіційний вісник України , 1997 р. число 43 , с.50).
31.Відповідальність за організацію та виконання документів несуть селищний голова , його заступник ,секретар виконкому, спеціалісти виконкому селищної ради у відповідності з розподілом обов”язків
32.Постанови ( документи ) вищестоящих органів доводяться до відома селищного голови діловодом в день отримання і з його резолюцією доводять до виконавців не пізніше . як на другий день.
33.Облік рішень виконкому покладається на секретаря виконкому.
34.Контролю підлягають рішення виконавчого комітету селищної ради, інші вхідні, вихідні документи, які відносяться до відання виконавчих органів влади.
35.Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, розпоряджень та доручень селищного голови, інших документів , розробляється у разі потреби план контролю , в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань . План затверджується селищним головою.
36.Контроль за виконанням актів законодавства , розпоряджень голови районної державної адміністрації, Постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та інших законодавчих доручень та розпоряджень, запитів та звернень від громадян , устано, підприємств та організацій здійснюється шляхом:
-аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів або встановлених ними завдань , що надходять від виконавців;
-систематичного аналізу статистичних та інших даних , що характеризують стан виконання документів;
-розгляд документів на засіданнях виконкому селищної ради.
37.Інформацію (звіт) про стан виконання документів та рішення виконкому підписуються селищним головою, заступником селищного голови не раніше , ніж за 5 днів після прийняття рішення.
38.Зняття з контролю рішень виконавчого комітету проводиться після закінчення терміну виконання завдань , які затверджені на засіданнях виконавчого комітету.
39. Розпорядження , доручення селищного голови знімаються з контролю селищним головою після виконання завдань, покладених селищним головою на певних виконавців.
Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян
40.Діловодство за зверненнями громадян ведеться до відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 , відповідно до Закону України „ Про звернення громадян”, Указів Президента України від 19 березня 1997 року № 241/97 „Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”, від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади , органами місцевого самоврядування та посадовими та службовими особами цих органів”.
41.Листи , заяви , скарги ( далі звернення ) , які надходять до виконкому селищної ради , цього ж дня реєструються діловодом в журналі обліку звернень та направляються на розгляд селищного голови. Селищний голова проставляє резолюцію про виконання звернення ,тобто вказує в резолюції виконавця та термін виконання звернення . Відповіді на звернення громадян готують виконавці або дане питання розглядається на засіданнях виконкому селищної ради.
42.Звернення громадян розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження , а ті , які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше, ніж 10 днів від дня їх отримання.
43.Якщо в місячний термін вирішити питання порушені у зверненні неможливо , встановлюється додатковий термін для його розгляду , про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питання , порушеного у зверненні не може перевищувати сорока п”яти днів.
44.Звернення , які мають встановлені законодавством пільги , розглядаються у першочерговому порядку.
45.Контроль завчасного розгляду заяв і скарг громадян , які направлені виконавцям , здійснює діловод.
46.Стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданні виконавчого комітету селищної ради не рідше, ніж двічі на рік.
47.Особистий прийом громадян проводить селищний голова , секретар виконкому селищної ради, землевпорядник , згідно з графіком , який затверджений виконкомом селищної ради.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію дні та години прийому громадян. При проведенні особистого прийому громадян, селищний голова , секретар виконкому селищної ради , землевпорядник проводять реєстрацію у журналі особистого прийому.

Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету.

48.Засідання виконкому селищної ради є основною організаційно правовою формою діяльності, яка забезпечує колегіальне обговорення і прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету.
49.Засідання виконкому скликається селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, на якого покладено виконання обов’язків селищного голови.
50. Засідання виконкому проводиться згідно з квартальним та помісячним планом роботи в третю середу кожного місяця о 14-00 години.
51. При необхідності, за розпорядженням селищного голови та в разі його відсутності ,заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, на якого покладено виконання обов’язків селищного голови, проводиться позачергове засідання виконкому.
52. Загальне керівництво підготовкою матеріалів засідань виконкому та організації забезпечення його засідання здійснює секретар виконкому.
53. Засідання правомочне, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконкому селищної ради.
54. Порядок денний засідань виконкому формується на основі плану роботи і поданих проектів рішень. Матеріали на засідання виконкому розмножуються діловодом і надаються членам виконкому за три дні до початку засідання.
55. Для підготовки питань, передбачених планом роботи, створюється комісія під керівництвом члена виконкому згідно з розподілом обов’язків.
56. Матеріали, які виносяться на розгляд виконкому, повинні бути відредаговані і кваліфіковано підготовлені. В них повинні коротко викладатися суть питання і конкретні заходи по його рішенню з визначенням терміну виконання і виконавців.
57. Підготовлені на виконком матеріали погоджуються і візуються спеціалістом, що готує рішення і передаються секретарю виконкому.
58. Відповідальність за строки підготовки проектів рішень покладається на спеціалістів, заступника селищного голови, секретаря виконкому, які подають проект згідно з розподілом службових обов’язків. Проект підготовлений на виконання постанови вищестоящих органів, повинен мати посилання на номер та дату прийняття документу.
59. Проект рішення готується українською мовою, не перевищує 2-3 сторінок машинописного тексту. Довідка не повинна перевищувати 2-3 сторінки. До проекту рішення додаються довідки і інші необхідні документи, матеріали і список осіб, запрошених на засідання виконавчого комітету , а також перелік підприємств , організацій , куди повинно бути направлено рішення.
60. Підготовлені і завізовані проекти рішень передаються секретарю виконкому не пізніше ніж за 5 днів до засідання виконавчого комітету .
61. Секретар виконкому погоджує порядок денний засідання виконкому з селищним головою, а в разі його відсутністі – із заступником селищного голови за 2 дні до засідання.
62. Запрошення на засідання виконкому забезпечує секретар виконкому, та знайомить з проектом рішень членів виконкому.
63. Доповідають на засіданні виконкому спеціалісти, які готують питання. Встановлюється слідуючий регламент роботи : для доповіді по основному питанню – 8-10 хв., для співдоповіді – 5 хв., для виступів і довідок – 3 хв.
64. Відповідальність за підготовку приміщення для засідання виконкому , реєстрацію членів виконкому і запрошених , забезпечення членів виконкому матеріалами на засідання несе секретар виконкому.
65. Ведення і оформлення протоколу засідань забезпечує секретар. Протокол засідань виконкому оформлюється і підписується селищним головою не пізніше як через десять днів після засідання.
66. Проекти рішень, до яких в ході обговорення на засіданні були внесені зміни, доповнення, доопрацьовуються особами, які готували питання , на протязі 2-х днів і повертаються секретарю виконкому.
67. Рішення , прийняті на засіданні виконкому , візується особою, що готувала рішення , підписується селищним головою та заноситься до протоколу.
68. Прийняте на засіданні виконкому і підписане селищним головою рішення в десятиденний строк розмножується і відсилається відповідним або зацікавленим підприємствам та установам.
Порядок підготовки та проведення нарад .

69. Селищний голова проводить наради з працівниками апарату щовівторка о
7 год. 45хв. та щопонеділка проводить наради з керівниками установ та підприємств , які відносяться до комунальної власності селищної ради та які знаходяться на території Лазурненської селищної ради для вирішення питань , які стосуються безпосередньо їх.
70. Результатом обговорення питання на нараді є протокол , який доручається складати конкретним посадовим особам.
71.Прийняті рішення на нарадах оформляються протоколами не пізніше , ніж у
трииденний термін. У протоколі зазначаються посадові особи , які були присутні на нараді , питання , які розглядалися та прийняті за результатами розгляду рішення.
Протокол наради підписує селищний голова.
72.Навчання працівників апарату проводиться селищним головою , згідно затвердженого плану .
73.Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний наради і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена селищним головою посадова особа.

Організація використання робочого часу . Режим роботи, інші питання
внутрішньої діяльності виконкому селищної ради. Планові відпустки.
Порядок виїзду та оформлення відряджень

74. Апарат селищної ради працює, як правило, у режимі п’ятиденного робочого тижня
( понеділок – п’ятниця) з додержанням Правил внутрішнього трудового розпорядку.
75. За обставин , обумовлених невідкладним здійсненням повноважень відповідними працівниками, режим робочого тижня може змінюватися за розпорядженням селищного голови.
76. Єдиний порядок роботи апарату селищної ради – 8.00 год., закінчення роботи 17.00год. Обідня перерва з 12.00 до 12.45. Закінчення роботи в п’ятницю -16.00 год.
77. Перебування працівників із службових питань у робочий час поза приміщенням повинно бути узгоджено з керівництвом.
78. Вирішення питань надання компенсації за роботу у вихідні і святкові дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється згідно з чинним законодавством.
79. Підписаний селищним головою табель обліку робочого часу надається бухгалтерії 20 числа кожного місяця.
80. Кожен працівник повинен підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи.
81. Щороку до 15 січня складається та затверджується, згідно чинного законодавства графік планових відпусток працівників на наступний рік.
82. Службові відрядження працівників апарату здійснюються відповідно до плану з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження.
83. Оформлення відрядження працівників апарату здійснюється наступним чином :
– посвідчення на відрядження оформлюється і реєструється у спеціальному журналі у діловода на підставі розпорядження селищного голови і підписується ним;
– фінансовий звіт про відрядження передається у триденний термін до бухгалтерії селищної ради.