Регламент роботи селищної ради


ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІI сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я «Про затвердження Регламенту роботи селищної ради»
14 грудня 2010 року
Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада
ВИРІШИЛА
1.Затвердити регламент роботи Лазурненської селищної ради
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії

Регламент роботи селищної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
І.І. Формування, діяльність, компетенція і функція селищної ради, як органу самоврядування ,що представляє спільні інтереси громад селища, визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» іншими законодавчими актами , даним регламентом.
І.2. Діяльність селищної ради, її органів, обраних посадових осіб основана на вирішенні питань на принципах колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученню громадян до управління справами, постійному визначені громадської думки.
І.3. Депутату селищної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України , Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад “,цим регламентом.
І.4. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення селищної ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат селищної ради.
І.5. Процедурні питання, які не обговорені у даному регламенті можуть вирішуватися радою по мірі їх виконання у відповідності з діючим законодавством.
ІІ. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
2.І. Селищна рада на сесії обирає керівних осіб та затверджує такі основні органи :
секретаря селищної ради
виконавчий комітет ради
заступника селищного голови з питань виконавчої діяльності ради
постійні комісії ради, їх голів
тимчасові контрольні групи ( комісії), їх голів.
2.2 Формування, діяльність, компетенція і функція обраних керівних осіб та основних органів селищної ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, крім депутатських груп.
ІІІ. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
3.1. Основними організаційно-правовими формами роботи селищної ради є сесія, а також засідання постійних комісій селищної ради.
Скликання сесії селищної ради :
3.2. Сесія селищної ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
3.3. У разі , якщо голова ради у двотижневий строк не скликає сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу депутатів селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради, або постійної комісії ради.
3.4. Сесія також може бути скликана секретарем селищної ради у таких випадках:
відповідно до доручення голови селищної ради ;
якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені законодавством України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом;
якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.
3.5. Розпорядження про скликання селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради та населення селища не пізніше як за 10 днів до сесії, а у винятковому випадку – не пізніше як за день день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд сесії.
3.6. Пропозиція по скликанню сесії селищної ради подається голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтування необхідності скликання сесії.
3.7. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.
3.8.Сесію селищної ради веде голова або секретар, у випадку, якщо сесія скликана депутатами селищної ради, які становлять не менше, як одну третину складу ради, або постійної комісії, сесію веде за рішенням ради один з депутатів селищної ради.
При обговоренні звіту голови ради, або його особистого питання, засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.
3.9. Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати участь в її роботі. В разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов’язаний повідомити про це голову ради до початку роботи сесії письмово, усно, по телефону.
3.10. В роботі сесії селищної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується з головою ради. В засіданнях селищної ради беруть участь голова, народні депутати, керівники підприємств, організацій.
3.11. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
ІV. Підготовка сесії селищної ради.
4.1. Підготовка сесії селищної ради проводиться відповідно до плану підготовки сесії, який затверджує голова ради. У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією за дорученням депутатів, план підготовки сесії затверджує один з депутатів.
4.2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів селищної ради і затверджується радою, а на випадок позачергової сесії, розпорядженням голови з послідуючим затвердженням сесії.
4.3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості, фахівців.
4.4. За результатами вивчення питання комісія, яка здійснювала його підготовку подає робочій групі необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен вміщувати в собі:
– глибокий аналіз обговорення питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців;
– протокол незгоди ( якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядалася);
список на розсилку рішення.
4.5 Відповідальною особою за підготовку документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.
4.6. Всі документи здаються робочій групі не пізніше як за 10 днів до сесії, у випадку позачергової сесії – за 3 дні.
V. Порядок денний сесії селищної ради
5.1. Порядок денний сесії селищної ради формує робоча група або постійна комісія, якій доручена підготовка сесії на підставі:
перспективного та місячного планів роботи селищної ради,
пропозиції голови селищної ради,
пропозицій постійної комісії,
пропозиції окремих депутатів,
пропозицій загальних зборів громадян,
5.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на
початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
5.3. Голосування проводиться, як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості питань. Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
5.4. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені питання за пропозицією голови селищної ради, постійних комісій окремих депутатів, інші питання у випадках коли:
для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів,
підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів,
питання потребує негайного вирішення ( при цьому проект рішення готується спеціальною обраною редакційною комісією і розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії
5.5. В порядку денному кожній сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.
VІ. Організація роботи сесії селищної ради
6.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.
6.2. Головуючий на сесії інформує про кількість присутніх депутатів і відсутніх депутатів на сесії, а також про запрошення на сесію.
6.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.
Засідання ради, як правило починається о 14-00 годині і закінчується о 19-00 год. Встановлюється перерва до 20 хв. через 1,5-2 год. роботи і година перерва на обід, якщо інше рішення не прийнято радою. Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хв. оголошується за вимогою голови ради, постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи.
6.4. Час для доповідей надається в межах до 1 год., співдоповідей до 15 хв., виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться не менше 1 години для виступів депутатів по різних питаннях, передбачених порядком денним. В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.
6.5. Головуючий на засіданні :
– надає слово для доповідей та виступів у послідовності , затвердженій порядком денним та згідно з поданими сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити,
організує обговорення питань,
ставить на голосування проекти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у
порядку їх надходження,
оголошує результати голосування,
забезпечує порядок в залі засідань,
слідкує за дотриманням регламенту роботи,
не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості
зміни результатів голосування,
– повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.
6.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії ( гласності, об’єктивності, відповідності Закону України, даному регламенту) утворюються робочі органи.
Пропозиція по кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії, або робочої групи, яким доручена підготовка сесії. вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.
Лічильна група ( комісія)
Обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.
Секретаріат сесії
Секретаріат сесії , його керівник обираються з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитань, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії по цих питаннях.
Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.
Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.
Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, знаки і т.п., які надходять від депутатів ради та запрошених.
6.7. Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.
6.8. Запрошені особи не мають право втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення, схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених.
Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.
6.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаріат сесії.
Головуючий може надати слово для виступу і при усному звернені депутата.
На заяві, що надходить до секретаріату, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.
Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається для виступу.
При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.
Голова ради має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.
Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів, передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.
Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень може бути надано головуючим поза чергою.
В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий забов”язаний надати йому слово поза чергою.
6.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.
Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.
Вказаним особам для повторного виступу по обговореному питанню слово не надається.
6.11. При розгляді радою питань про програму соціально-економічного розвитку, бюджет селища та звіт про виконання, в обов’язковому порядку заслуховується співдоповіді і проводиться обговорення питання.
6.12. З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило заслуховується співдоповідь від відповідної постійної комісії ( або декілька постійних комісій ) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню.
По звітах голови ради, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення виступає комісія, спеціально створена радою.
6.13. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і вислухали,
з’ясовує хто наполягає на наданні слова.
Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.
При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської групи, можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу групи.
Депутати ради можуть передати головуючому на сесії з питання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.
Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається в стенограму сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку “В стенограму”.
6.14. За рішенням ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.
Висновки пропозиції і рекомендації, внесені постійною комісією, подаються у раду.
6.15. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради за пропозицією головуючого на сесії або депутатів, при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.
6.16. Рада може доручити відповідній комісії, або декільком комісіям ради розробити, відреагувати і внести на їх розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.
6.17. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії.
VІІ. Підготовка і розгляд проектів рішень селищної ради
7.1. Проект рішення селищної ради, який виноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.
При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.
7.2. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду селищної ради, подаються в робочу групу або в постійну комісію, яким доручено готувати сесію не пізніше як за 10 днів до сесії, у випадку позачергової сесії – за 3 дні.
7.3. Перший екземпляр візується виконавцем, керівником селищної ради, головним спеціалістом.
7.4. Голова ради призначає одну з постійних комісій головною по даному питанню і доручає їй підготувати доповіді, або співдоповіді по даному питанню.
7.5. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.
7.6. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.
7.7. Голова ради має право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами селища, через загальні збори громадян.
7.8. Якщо при роботі над проектом не досягнемо згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вноситься одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.
7.9. Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх депутатів селищної ради не пізніше ніж за 5 днів до розгляду сесії ради.
У випадку позачергової сесії – за 1 день.
Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.
Робоча група, або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.
7.10. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією або робочою групою, яка здійснює підготовку сесії.
7.11. Рада має право прийняти рішення про проведення загально селищного референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.
Розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку селища та селищного бюджету
7.12. Проекти програм соціально-економічного розвитку селища і селищного бюджету вносяться в письмовій формі головою селищної ради не пізніше, ніж як за 20 днів до розгляду їх на сесії ради.
Голова ради направляє вказівні проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків про них в робочу групу та постійні комісії не пізніше ніж за 2 тижні до розгляду їх на сесії.
7.13. Постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження щодо проектів програми і бюджету.
7.14. Матеріали по проектах програми, бюджету, відповідні висновки робочої групи, постійних комісій вручаються депутатам не пізніше як за 5 днів до розгляду на сесії ради.
7.15. З питань прийняття програми соціально-економічного розвитку і селищного бюджету на сесії в обов’язковому порядку виступає із співдоповіддю голова, або його заступник, постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи в народногосподарському комплексі.
7.16. Програма соціально-економічного розвитку і селищного бюджету, інформації про їх виконання приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу депутатів. При необхідності зміни до селищного бюджету вносяться радою, а в міжсесійний період розпорядженням голови ради з послідуючим затвердженням на сесії селищної ради.
VІІІ. Види голосування і процедури прийняття рішень селищної ради
8.1.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом.
8.2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.
Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у таких випадках:
прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови , у випадках передбачених законом
обрання та звільнення з посади секретаря селищної ради
8.3. В інших випадках рішення про форму голосування приймається радою абсолютною більшістю депутатів від загального складу ради.
8.4. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення) питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.
Якщо пропозиція головуючого на сесії, або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування не проводиться.
8.5. При проведенні відкритого голосування підрахування голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої визначається сесією.
8.6.Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій чи уточнює формулювання, нагадує якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.
Голосування проводиться шляхом підняття посвідчено для голосування.
8.7. Для проведення таємного голосування ( визначення результатів голосування) сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.
Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.
Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.
Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред’явленням посвідчення. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, яка підлягає затвердженню на сесії відкритим голосуванням.
8.8. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.
8.9. В усіх випадках голосування депутат особисто забов”язаний здійснювати своє право на голосування.
8.10. Депутати відсутні під час голосування, не мають права подавати свій голос пізніше.
8.11. Повторне голосування проводиться тільки у випадках виявлення помилок в порядку голосування і проводиться за рішенням сесії.
8.12. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції обговорюються і відносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.
8.13. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.
8.14. Оформлення протоколу сесії забезпечує секретар. Протокол сесії селищної ради оформлюється і підписується селищним головою не пізніше як через місяць після сесії.
8.15. Рішення прийняті на сесії селищної ради підписується селищним головою , візуються особою, що готувала рішення і головою постійної депутатської комісії не пізніше як через десять днів та заноситься до протоколу
ІХ. Матеріально-технічне забезпечення сесії.
9.1. Матеріальне технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконком селищної ради.
Х. Прийняття і зміни регламенту. Відповідальність за його порушення.
10.1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю депутатів від загального складу ради.
10.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.
10.3. Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно.
Всі порушення регламенту оголошують на сесії, вказавши осіб, які допустили ці порушення.
10.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий, або рада.
ХІ. Матеріальне забезпечення діяльності селищної ради.
11.1. Майновий комплекс необхідний для забезпечення діяльності ради і її органів, визначається радою із складу селищної комунальної власності за поданням голови ради.
11.2. Фінансове забезпечення діяльності селищної ради і її органів забезпечується за рахунок селищного бюджету.
11.3. Розпорядником відповідної частини бюджету є голова ради.